null

Rozwijanie kompleksowych i zintegrowanych działań skierowanych do młodzieży i młodych dorosłych w wieku 15-26 lat oraz ich rodzin, zagrożonych wykluczeniem społecznym, mieszkających na obszarach rewitalizowanych Pragi-Północ, Pragi-Południe i Targówka, w ramach Lokalnych Systemów Wsparcia; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2022-2024 zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego:

Rozwijanie kompleksowych i zintegrowanych działań skierowanych do młodzieży i młodych dorosłych w wieku 15-26 lat oraz ich rodzin, zagrożonych wykluczeniem społecznym, mieszkających na obszarach rewitalizowanych Pragi-Północ, Pragi-Południe i Targówka, w ramach Lokalnych Systemów Wsparcia

 

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 21 lutego 2022 roku do godz. 12.00.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych Anna Misiurek, nr telefonu 22 443 14 62, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.

Zarządzenie nr 95/2022 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Zarządzenie nr 343/2022 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie powołania komisji

Zarządzenie nr 378/2022 Prezydenta m.st. Warszawy zmieniające zarządzenie nr 95/2022

Zarządzenie nr 570/2022 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników

Zarządzenie nr 1602/2022 Prezydenta m.st. Warszawy zmieniające zarzadzenie nr 570/2022

Załączniki: