null

Sport akademicki - współzawodnictwo sportowe i udział w rozgrywkach - w latach 2021 – 2022; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Sportu i Rekreacji

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2021-2022 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Sport akademicki - współzawodnictwo sportowe i udział w rozgrywkach - w latach 2021 – 2022

1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 9 lipca 2021 roku do godz. 16.00.
2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych w zakresie zadania konkursowego:
• Marcin NOWOCIEŃ - pok. 1139, tel. 22 44-324-74
• Katarzyna TWARDOWSKA - pok. 1139, tel. 22 44-324-82
• Katarzyna KLIMEK - pok. 1139, tel. 22 44-324-70
• Karolina ZOWCZAK - pok. 1139, tel. 22 44-324-67
• Katarzyna NOWAK - pok. 1139, tel. 22 44-324-73
• Marcin ZIENKIEWICZ - pok. 1139, tel. 22 44-324-88
w zakresie kompletności i prawidłowości wymaganej dokumentacji (ocena formalna):
• Katarzyna TWARDOWSKA - pok. 1139, tel. 22 44-324-82
• Katarzyna KLIMEK - pok. 1139, tel. 22 44-324-70
• Karolina ZOWCZAK - pok. 1139, tel. 22 44-324-67
• Katarzyna NOWAK - pok. 1139, tel. 22 44-324-73
• Marcin ZIENKIEWICZ - pok. 1139, tel. 22 44-324-88
od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 15:00

Załączniki: