null

Organizacja wyjazdowego zgrupowania sportowego dla dzieci i młodzieży; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Sportu i Rekreacji

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Organizacja wyjazdowego zgrupowania sportowego dla dzieci i młodzieży

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl. do 13 czerwca 2023 roku do godz. 16:00.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów:

w zakresie zadania konkursowego:

 • Emilia Wnuk – pok. 1135, tel. 22 44-324-84
 • Zuzanna Malanowska – pok. 1120, tel. 22 44-324-71
 • Emilia Godlewska – pok. 1120, tel. 22 44-324-79
 • Maciej Wójcik – pok. 1134, tel. 22 44-324-86
 • Rafał Wasielak – pok. 1134, tel. 22 44-324-83

w zakresie kompletności i prawidłowości wymaganej dokumentacji (ocena formalna):

 • Zuzanna Malanowska – pok. 1120, tel. 22 44-324-71
 • Emilia Godlewska – pok. 1120, tel. 22 44-324-79
 • Maciej Wójcik – pok. 1134, tel. 22 44-324-86
 • Rafał Wasielak – pok. 1134, tel. 22 44-324-83

od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 15:00

Załączniki: