null

Warszawa miastem dostępnym dla osób ze szczególnymi potrzebami – wsparcie koordynatorów ds. dostępności; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy I Projektów Społecznych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2024 - 2027 zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz z osób niepełnosprawnościami oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Warszawa miastem dostępnym dla osób ze szczególnymi potrzebami – wsparcie koordynatorów ds. dostępności

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl/strona do dnia 3 czerwca 2024 roku do godz. 16.00
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Katarzyna Duniec , nr telefonu 22 4431454, Kamila Wróblewska, nr telefonu 22 4433233 , od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 –16.00).

Załączniki: