null

Organizowanie zajęć dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3 na terenach placów zabaw usytuowanych przy żłobkach - pilotaż; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób i zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Organizowanie zajęć dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3 na terenach placów zabaw usytuowanych przy żłobkach - pilotaż.

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem witkac.pl do dnia 31 maja 2023 roku do godz. 16:00
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Ewa Pozorska, nr telefonu 443 14 81 od godz. 8.00 do 16.00).

Zarządzenie nr 798/2023 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Zarządzenie nr 911/2023 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie powołania komisji

Zarządzenie nr 1062/2023 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników

Załączniki: