null

Prowadzenie na terenie m.st. Warszawy Społecznej Agencji Najmu; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2022-2026 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Prowadzenie na terenie m.st. Warszawy Społecznej Agencji Najmu.

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl/Account/Login do dnia 26 maja 2022 roku do godz. 16:00
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (epozorska@um.warszawa.pl, nr telefonu 22 443 14 81, od poniedziałku do piątku w godz.08.00–16.00).

 

Załączniki: