null

5 Warszawska Olimpiada Seniorów; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Sportu i Rekreacji

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: 5. Warszawska Olimpiada Seniorów

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl. do dnia 10 maja 2023 roku do godz. 16:00.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów:

w zakresie zadania konkursowego:

  • Karolina ZOWCZAK – pok. 1139, tel. 22 44-324-67

w zakresie kompletności i prawidłowości wymaganej dokumentacji (ocena formalna):

  • Karolina ZOWCZAK – pok. 1139, tel. 22 44-324-67

od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 15:00

Zarządzenie nr 707/2023 Prezydent am.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Zarzadzenie nr 764/2023 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie powołania komisji

Zarządzenie nr 944/2023 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników

Załączniki: