null

„Opieka nad pacjentami przewlekle chorymi”; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Polityki Zdrowotnej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2023-2025 zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: „Opieka nad pacjentami przewlekle chorymi”

 

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 26 kwietnia 2023 roku do godz. 16:00
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Marcin Mioduszewski, nr telefonu 22 443 07 24, od poniedziałku do piątku w godz. 8–16).

Zarządzenie nr 660/2023 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Zarządzenie nr 737/2023 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie powołania komisji

Zarządzenie nr 913/2023 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenie wyników

Załączniki: