null

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Sportu i Rekreacji

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży 1.

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do 24 maja 2021 roku do godz. 16.00. 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty. 3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych w zakresie zadania konkursowego:  Marcin NOWOCIEŃ - pok. 1139, tel. 22 44-324-74  Katarzyna TWARDOWSKA - pok. 1139, tel. 22 44-324-82  Katarzyna KLIMEK - pok. 1139, tel. 22 44-324-70  Karolina ZOWCZAK - pok. 1139, tel. 22 44-324-67  Katarzyna NOWAK - pok. 1139, tel. 22 44-324-73  Marcin ZIENKIEWICZ - pok. 1139, tel. 22 44-324-88 w zakresie kompletności i prawidłowości wymaganej dokumentacji (ocena formalna):  Katarzyna TWARDOWSKA - pok. 1139, tel. 22 44-324-82  Katarzyna KLIMEK - pok. 1139, tel. 22 44-324-70  Karolina ZOWCZAK - pok. 1139, tel. 22 44-324-67  Katarzyna NOWAK - pok. 1139, tel. 22 44-324-73  Marcin ZIENKIEWICZ - pok. 1139, tel. 22 44-324-88 od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 15:00

 

Zarządzenie nr 633/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie konkursowe

Załącznik nr 1 do ogłoszenia konkursowego

Załącznik nr 2 do ogłoszenia konkursowego

Załącznik nr 3 do ogłoszenia konkursowego

Załącznik nr 4 do ogłoszenia konkursowego

Zarządzenie nr 1031/2021 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników

Zarządzenie nr 1352/2021 Prezydenta m.st. Warszawy zmieniające zarządzenie nr 1031/2021

Załączniki: