null

Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2021-2023 zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w m.st. Warszawie oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 21 maja 2021 roku do godz. 16.00.
2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Adrianna Gryszka, nr telefonu 22 443 14 48, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00).

 

Zarządzenie nr 628/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie ołgoszenia otwartego konkursu ofert

Ogłoszenia konkursowe

Zarządzenie nr 72/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji

Zarządzenie nr 1086/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Załączniki: