null

Kompleksowa organizacja udziału reprezentantów warszawskich szkół w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Sportu i Rekreacji

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Kompleksowa organizacja udziału reprezentantów warszawskich szkół w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej.

1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do 18.05.2021 roku do godz. 16.00. 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty. 3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych w zakresie zadania konkursowego:

 Marcin NOWOCIEŃ - pok. 1139, tel. 22 44-324-74  Katarzyna TWARDOWSKA - pok. 1139, tel. 22 44-324-82  Katarzyna KLIMEK - pok. 1139, tel. 22 44-324-70  Karolina ZOWCZAK - pok. 1139, tel. 22 44-324-67  Katarzyna NOWAK - pok. 1139, tel. 22 44-324-73  Marcin ZIENKIEWICZ - pok. 1139, tel. 22 44-324-88

w zakresie kompletności i prawidłowości wymaganej dokumentacji (ocena formalna):  Katarzyna TWARDOWSKA - pok. 1139, tel. 22 44-324-82  Katarzyna KLIMEK - pok. 1139, tel. 22 44-324-70  Karolina ZOWCZAK - pok. 1139, tel. 22 44-324-67  Katarzyna NOWAK - pok. 1139, tel. 22 44-324-73  Marcin ZIENKIEWICZ - pok. 1139, tel. 22 44-324-88 od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 15:00

 

Zarządzenie nr 599/2021 Prezydenta m.st. warszawy z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu

Ogłoszenie konkursowe

Załącznik nr 1 do ogłoszenia konkursowego

Załącznik nr 2 do ogłoszenia konkursowego

Zarządzenie nr 641/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania komisji

Zarządzenie nr 822/2021 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie powołania komisji

 

tekst ujednolicony

Zarządzenie nr 961/2021 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników

Załącznik do ogłoszenia wyników

 

Załączniki: