null

Prowadzenie szkoleń i wsparcia psychologicznego dla wolontariuszy w Warszawie; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Centrum Komunikacji Społecznej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2023-2024 zadania publicznego w zakresie promocji i organizacji wolontariatu oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Prowadzenie szkoleń i wsparcia psychologicznego dla wolontariuszy w Warszawie.

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 3 kwietnia 2023 roku do godz. 16.00
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Dorota Kaczmarek, nr telefonu 22 443 32 17 od poniedziałku do piątku w godz. 9:00–15:00).

Informujemy, że w dniu 16 marca 2023 r. w godz. 17:00-18:00 odbędzie się spotkanie informacyjne online dla organizacji pozarządowych, które są zainteresowane złożeniem ofert. Wówczas pracownicy Urzędu m.st. Warszawy udzielają stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych. Obowiązują zapisy. Osoby zainteresowane odbyciem konsultacji uprzejmie prosimy o wcześniejszy kontakt z Dorotą Kaczmarek, dkaczmarek@um.warszawa.pl, tel. 22 443 32 17, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00–15:00.

Zarządzenie nr 464/2023 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Zarządzenie nr 519/2023 Prezydenta m.st. Warszawy zmieniające zarzadzenie nr 464/2023

Zarządzenie nr 711/2023 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie powołania komisji

Zarzadzenie nr 976/2023 Prezydenta m.st. Warszawy w spriawie ogłoszenia wyników

Załączniki: