null

Działania popularyzujące zasoby przyrodnicze i walory warszawskiego odcinka Wisły; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Ochrony Środowiska

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2022 roku pod nazwą: Działania popularyzujące zasoby przyrodnicze i walory warszawskiego odcinka Wisły.

Nazwa zadania konkursowego: Działania popularyzujące zasoby przyrodnicze i walory warszawskiego odcinka Wisły.

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem: https://www.witkac.pl do dnia 7 kwietnia 2022 roku do godz. 16.00.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do Biura Ochrony Środowiska podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Irena Staszczyk-Guzowska, nr telefonu 22 4433192 i Katarzyna Rostecka, nr telefonu 22 4433191, w godz. 9:00-16:00).

Zarządzenie nr 423/2022 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Zarządzenie nr 653/2022 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie powołania komisji

Zarzadzenie nr 907/2022 rezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników

Załączniki: