null

Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2022 r., pod nazwą „Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla osób ofiar przemocy w rodzinie” oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 19 stycznia 2022 roku do godz. 16.00
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Anna Jaźwińska, nr telefonu 22 443 14 46, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00).

Zarządzenie nr 2028/2021 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Zarządzenie nr 81/2022 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie powołania komisji

Zarządzenie nr 195/2022 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników

Zarządzenie nr 72/2023 Prezydenta m.st Warszawy zmieniające zarzadzenie nr 195/2022

Załączniki: