null

Organizowanie działań na rzecz integracji cudzoziemców ze społecznością lokalną – mieszkańcami Warszawy, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb rynku pracy oraz wzmacniania znajomości języka polskiego; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Współpracy Międzynarodowej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2024-2026 zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji cudzoziemców w latach 2024-2026 oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Organizowanie działań na rzecz integracji cudzoziemców ze społecznością lokalną – mieszkańcami Warszawy, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb rynku pracy oraz wzmacniania znajomości języka polskiego.

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/Account/Login do dnia 02 lutego 2024 roku do godz. 15:30
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Współpracy Międzynarodowej Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Michał Adamiak, cudzoziemcy@um.warszawa.pl, m.adamiak@um.warszawa.pl, nr telefonu 22-325-93-26, od poniedziałku do piątku w godz. 0800–1600 ).

Zarządzenie nr 2/2024 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Załączniki: