null

Prowadzenie sieci współpracy Równe Miejsce dla miejsc usługowych wolnych od dyskryminacji; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Centrum Komunikacji Społecznej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2022-2024 zadania publicznego w zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Prowadzenie sieci współpracy Równe Miejsce dla miejsc usługowych wolnych od dyskryminacji

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 30 grudnia 2021 roku do godz. 16.00 .
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Hanna Rawska, nr telefonu 22 443 34 31, Bernadeta Włoch-Nagórny, nr telefonu 22 443 02 98 od poniedziałku do piątku w godz. 8 -16 ).

Zarządzenie nr 1931/2021 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawioe ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Zarządzenie nr 76/2022 prezydenta m.st. Warszawy w sprawie powołania komisji

Zarządzenie nr 203/2022 prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników

Wojewoda mazowiecki 28 marca 2022 roku wydał rozstrzygnięcie nadzorcze WNP-i.4131.65.2021 w sprawie stwierdzenia nieważności zarządzenia nr 1931/2021 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert. 

Załączniki: