null

Przygotowanie i prowadzenie miejskiej oferty wsparcia dla organizatorów wolontariatu; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Centrum Komunikacji Społecznej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2022-2023 zadania publicznego w zakresie promocji i organizacji wolontariatu oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Przygotowanie i prowadzenie miejskiej oferty wsparcia dla organizatorów wolontariatu

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 29.12.2021 roku do godz. 16.00.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Barbara Rogalska, nr telefonu 22 443 34 40, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00–15:00 ).

Zarzadzenie nr 1895/2021 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ołgoszenia otwartego konkursu ofert

Zarządzenie nr 69/2022 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie powołania komisji

Zarządzenie nr 237/2022 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników

Załączniki: