null

Popularyzacja warszawskich pracowni artystycznych; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Popularyzacja warszawskich pracowni artystycznych.

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 15 lutego 2022 roku do godz. 16:00.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Julita Chmurska. , nr telefonu 22 44 33 684, jchmurska@um.warszawa.pl, od 10.12.2022 r. do 15.02.2022 r. w godz. 10-14).

Zarządzenie nr 1881/2021 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Zarządzenie nr 239/2022 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie powołania komisji

Zarządzenie nr 554/2022 Prezydenta m.st. Warszawy zmieniające zarządzenie nr 1881/2021

Zarządzenie nr 605/2022 prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników

Załączniki: