null

Prowadzenie mieszkania wspomaganego w okresie trwałości projektu „Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie i wdrażanie modelu” dla 5 osób dorosłych w m.st. Warszawie”, otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz zaprasza do składania ofert.

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/ do dnia 22 lutego 2024 roku do godz. 15.00

Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.

Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych
(Małgorzata Smolińska, nr telefonu 22 44 31 462, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00).

 

Zarządzenie nr 186/2024 Prezydenta m.st. Warszawy z 31.01.2024 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Załączniki: