null

Kompetencje Przyszłości; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Kultury

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Kompetencje Przyszłości

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 28.01.2022 r. roku do godz. 16:00.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Anna Stec, nr telefonu 22 4430346, Milena Marciniak-Bogacz, nr telefonu 22 4430334, Ewa Jaczyńska, nr telefonu 22 4430350, Feliks Platowski, nr telefonu 22 4430325

od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00).

 

Zarządzenie nr 1850/2021 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Zarządzenie nr 190/2022 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie powołania komisji

Zarządzenie nr 431/2022 Prezydenta m.st. Warszawy zmieniające zarzadzenie nr 1850/2021

Zarządzenie nr 489/2022 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert

 

Załączniki: