null

„Centra sportowo - szkoleniowe”; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Sportu i Rekreacji

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Realizacja programu „Centra sportowo - szkoleniowe”.

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl. do dnia 17 grudnia 2021 roku do godz. 16:00.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych

w zakresie zadania konkursowego:

 • Marcin NOWOCIEŃ                            tel. 22 44-324-74
 • Katarzyna TWARDOWSKA                 tel. 22 44-324-82
 • Katarzyna KLIMEK                                tel. 22 44-324-70
 • Katarzyna NOWAK                            tel. 22 44-324-73
 • Krzysztof KRZYWICKI                       tel. 22 44-324-90
 • Marcin ZIENKIEWICZ                       tel. 22 44-324-88
 • Karolina ZOWCZAK                             tel. 22 44-324-67

w zakresie kompletności i prawidłowości wymaganej dokumentacji (ocena formalna):

 • Katarzyna TWARDOWSKA              tel. 22 44-324-82
 • Katarzyna KLIMEK                           tel. 22 44-324-70
 • Katarzyna NOWAK                            tel. 22 44-324-73
 • Krzysztof KRZYWICKI                       tel. 22 44-324-90
 • Marcin ZIENKIEWICZ                      tel. 22 44-324-88
 • Karolina ZOWCZAK                               tel. 22 44-324-67

od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 15:00

Zarządzenie nr 1845/2021 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Zarządzenie nr 123/2022 prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników

Załączniki: