null

Program doradczy Academy_Smolna#2022; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Rozwoju Gospodarczego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Program doradczy Academy_Smolna#2022

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 22 grudnia 2021 roku do godz. 15.00
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Marta Bienias, nr telefonu 22 443 02 57, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–15.00 ).

Zarządzenie nr 1837/2021 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Zarządzenie nr 42/2022 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie powołania komisji

Zarządzenie nr 204/2022 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników

Załączniki: