null

Wzmocnienie kompetencji społeczno-zawodowych oraz wsparcie wychowanków pieczy zastępczej w określeniu i realizacji celów edukacyjnych i zawodowych w latach 2022-2024; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2022-2024 zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Wzmocnienie kompetencji społeczno-zawodowych oraz wsparcie wychowanków pieczy zastępczej w określeniu i realizacji celów edukacyjnych i zawodowych w latach 2022-2024

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/Account/Login do dnia 15 grudnia 2021 roku do godz. 16.00
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Bartłomiej Gołąb , nr telefonu 22 443 14 98, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).

Zarządzenie nr 1834/2021 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Zarządzenie nr 2001/2021 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie powołania komisji

Zarządzenie nr 25/2022 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników

Załączniki: