null

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Sportu i Rekreacji

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl. do dnia 15 grudnia 2021 roku do godz. 16:00.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych

w zakresie zadania konkursowego:

 • Marcin NOWOCIEŃ                               tel. 22 44-324-74
 • Katarzyna TWARDOWSKA                  tel. 22 44-324-82
 • Katarzyna KLIMEK                                  tel. 22 44-324-70
 • Karolina ZOWCZAK                                tel. 22 44-324-67
 • Katarzyna NOWAK                                tel. 22 44-324-73
 • Marcin ZIENKIEWICZ                           tel. 22 44-324-88
 • Krzysztof KRZYWICKI                            tel. 22 44-324-90

w zakresie kompletności i prawidłowości wymaganej dokumentacji (ocena formalna):

 • Katarzyna TWARDOWSKA                   tel. 22 44-324-82
 • Katarzyna KLIMEK                                tel. 22 44-324-70
 • Karolina ZOWCZAK                              tel. 22 44-324-67
  • Katarzyna NOWAK                        tel. 22 44-324-73
 • Marcin ZIENKIEWICZ                            tel. 22 44-324-88
 • Krzysztof KRZYWICKI                           tel. 22 44-324-90

od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 15:00

Zarządzenie nr 1832/2021 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Zarządzenie nr 78/2022 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników

Zarządzenie nr 479/2022 Prezydenta m.st. Warszawy zmieniające zarzadzenie nr 78/2022

Zarządzenie nr 688/2022 Prezydenta m.st. warszawy zmieniające zarzadzenie nr 78/2022

Załączniki: