null

Prowadzenie Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz realizacja programów mieszkaniowych na terenie m.st. Warszawy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w latach 2024-2026 oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Prowadzenie Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz realizacja programów mieszkaniowych na terenie m.st. Warszawy.

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 29 grudnia 2023 roku do godz. 16:00.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Patrycja Rogala, nr telefonu 22 443 14 46, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).

Zarządzenie nr 1781/2023 prezydent m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Zarządzenie nr 1825/2023 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie powołania komsiji

Zarządzenie nr 68/2024 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników

Załączniki: