null

Publikacja w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami Warszawy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Publikacja w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami Warszawy

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 20 stycznia 2023 roku do godz. 16:00.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Julita Chmurska , nr telefonu 22  44 33 684, od 01.12.2022 do 20.01.2022 w godz.14:00–16:00 ).

Zarządzenie nr 1766/2022 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Zarządzenie nr 142/2023 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie powołania komisji

Zarządzenie nr 477/2023 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników

Załączniki: