null

Prowadzenie sieci współpracy Równe Miejsce dla miejsc usługowych wolnych od dyskryminacji; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Centrum Komunikacji Społecznej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2024-2025 zadania publicznego w zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Prowadzenie sieci współpracy Równe Miejsce dla miejsc usługowych wolnych od dyskryminacji

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 27 grudnia 2023 roku do godz. 16.00.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Monika Nowakowska, nr telefonu 22 443 34 92, Bernadeta Włoch-Nagórny, nr telefonu 22 443 02 98 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16).

Zarządzenie nr 1757/2023 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Zarządzenie nr 69/2024 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie powołania komisji

Zarządzenie nr 284/2024 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników

Załączniki: