null

Kultura Warszawy – dzieła, projekty, wydarzenia; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Kultury

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz zaprasza do składania ofert.   

Nazwa zadania konkursowego: Kultura Warszawy – dzieła, projekty, wydarzenia

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl  do dnia 16.01.2023 roku do godz. 16.00.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Feliks Platowski, nr telefonu 224430325; Wioletta Drożdż nr telefonu
    224430355; Milena Marciniak-Bogacz nr telefonu 224430334; Natalia Babińska nr telefonu
    224430353; Marta Rudnicka, nr telefonu 224430351, od poniedziałku do piątku w godz.
    8.00 – 16.00 ).

Zarządzenie nr 1755/2022 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Zarządzenie nr 81/2023 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie nr 510/2023 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników

Załączniki: