null

Różnorodna Warszawa; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Kultury

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Różnorodna Warszawa

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 19.01.2023 roku do godz. 16.00
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych
  oraz wymogów formalnych (Feliks Platowski, nr telefonu 224430325; Wioletta Drożdż
  nr telefonu 224430355; Milena Marciniak-Bogacz nr telefonu 224430334; Natalia Babińska
  nr telefonu 224430353; Marta Rudnicka, nr telefonu 224430351,  od poniedziałku do piątku
  w godz. 8.00 – 16.00 ).

Zarządzenie nr 1754/2022 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Zarządzenie nr 531/2023 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników

Zarzadzenie nr 883/2023 Prezydenta m.st. Warszawy zmieniające zarządzenie nr 531/2023

Załączniki: