null

Organizacja warszawskich festiwali artystycznych i kulturalnych – budowanie wizerunku Warszawy jako miasta kultury; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Kultury

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2023–2025 zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Organizacja warszawskich festiwali artystycznych i kulturalnych – budowanie wizerunku Warszawy jako miasta kultury

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 3 stycznia 2023 roku do godz. 16.00
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Milena Marciniak-Bogacz, nr telefonu 224430334, Wioletta Drożdż nr telefonu 224430355, Feliks Platowski nr telefonu 224430325, Natalia Babińska nr telefonu 224430353, Marta Rudnicka nr telefonu 224430351  od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00).

Zarządzenie nr 1752/2022 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Zarządzenie nr 79/2023 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie nr 462/2023 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników

Załączniki: