null

Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji szkolnej - na szczeblu ponaddzielnicowym - w latach 2021 – 2022; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Sportu i Rekreacji

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2021-2022 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji szkolnej - na szczeblu ponaddzielnicowym - w latach 2021 – 2022

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do 19 listopada 2021 roku do godz. 16.00.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych w zakresie zadania konkursowego:
 1. Marcin NOWOCIEŃ                                        - pok. 1139,         tel. 22 44-324-74
 2. Katarzyna TWARDOWSKA                           - pok. 1139,         tel. 22 44-324-82
 3. Katarzyna KLIMEK                                           - pok. 1139,         tel. 22 44-324-70
 4. Karolina ZOWCZAK                                         - pok. 1139,         tel. 22 44-324-67
 5. Katarzyna NOWAK                                         - pok. 1139,         tel. 22 44-324-73
 6. Marcin ZIENKIEWICZ                                     - pok. 1139,        tel. 22 44-324-88
 7. Krzysztof KRZYWICKI                                     - pok. 1139,        tel. 22 44-324-90

w zakresie kompletności i prawidłowości wymaganej dokumentacji (ocena formalna):

 1. Katarzyna TWARDOWSKA                              - pok. 1139,         tel. 22 44-324-82
 2. Katarzyna KLIMEK                                           - pok. 1139,         tel. 22 44-324-70
 3. Karolina ZOWCZAK                                         - pok. 1139,         tel. 22 44-324-67
 4. Katarzyna NOWAK                                           - pok. 1139,         tel. 22 44-324-73
 5. Marcin ZIENKIEWICZ                                     - pok. 1139,        tel. 22 44-324-88
 6. Krzysztof KRZYWICKI                                     - pok. 1139,        tel. 22 44-324-90

Zarządzenie nr 1741/2021 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszneia otwartego konkursu ofert

Zarządzenie nr 1803/2021 Prezydernta m.st. Warszawy w sprawie powołania komisji

Zarządzenie nr 1919/2021 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników

Załączniki: