null

Przygotowanie i prowadzenie miejskiej oferty wsparcia dla organizatorów wolontariatu; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Centrum Komunikacji Społecznej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2024-2025 zadania publicznego w zakresie promocji i organizacji wolontariatu oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Przygotowanie i prowadzenie miejskiej oferty wsparcia dla organizatorów wolontariatu

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 19 grudnia 2023 roku do godz. 12:00.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Barbara Rogalska, nr telefonu 22 443 34 40, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00–15:00).

Zarządzenie nr 1735/2023 Prezydenta m.st. Warszawyw  sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Zarządzenie nr 42/2024 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie powołania komisji

Zarządzenie nr 307/2024 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników

Załączniki: