null

Prowadzenie Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Centrum Komunikacji Społecznej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2021-2024 zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Prowadzenie Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 17 listopada 2021 roku do godz. 16.00
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Iwona Danielska, nr telefonu 22 44 33 210 oraz Patryk Jesiotr, nr telefonu 22 44 33 208, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–15.00).

Zarzadzenie nr 1732/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 22 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Zarzadzenie nr 1886/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji

Zarządzenie nr 1968/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z 14 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników

Załącznik do ogłoszenia wyników 

Załączniki: