null

Opieka nad zwierzętami bezdomnymi (domowymi) i/lub kotami wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Ochrony Środowiska

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2024 zadania publicznego w zakresie ochrony zwierząt oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Opieka nad zwierzętami bezdomnymi (domowymi) i/lub kotami wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem www.witkac.pl do dnia 18 grudnia 2023 roku do godz. 16:00.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Michał Wieteska, nr telefonu 22 443 25 45, Julita Kulik, nr telefonu 22 443 25 99, Justyna Staniec, nr telefonu 22 443 25 32 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00–16:00).

Zarządzenie nr 1714/2023 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Zarządzenie nr 341/2024 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników

Załączniki: