null

Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w środowisku poprzez prowadzenie klubów dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2021 - 2024 zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w środowisku poprzez prowadzenie klubów dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami.

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 4 listopada 2021 roku do godz. 16.00
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Iwona Rywacka-Tybuś, nr telefonu 22 443 02 33, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00 ).

Zarządzenie nr 1697/2021 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłsozenia otwartego konkursu ofert

Zarządzenie nr 1792/2021 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie nr 1911/2021 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników

Załączniki: