null

Wsparcie osób z niepełnosprawnościami – mieszkańców m.st. Warszawy poprzez prowadzenie działań aktywizujących społecznie lub zawodowo; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2021-2024 zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Wsparcie osób z niepełnosprawnościami – mieszkańców m.st. Warszawy poprzez prowadzenie działań aktywizujących społecznie lub zawodowo

 

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/Account/Login do dnia 4 listopada 2021 roku do godz. 16.00.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Marzena Skóra-Nowak , nr telefonu 22 443 14 83, od poniedziałku do piątku w godz. 8–16).

Zarzadzenie nr 1694/2021 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Zarządzenie nr 1793/2021 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie powołania komisji

Zarządzenie nr 1915/2021 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników

Załączniki: