null

„Organizowanie działań na rzecz integracji cudzoziemców ze społeczeństwem lokalnym – mieszkańcami Warszawy, w tym prowadzenie poradnictwa specjalistycznego”; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro pomocy i Projektów Społecznych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2021-2024 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w latach 2021-2024 oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego:  „Organizowanie działań na rzecz integracji cudzoziemców ze społeczeństwem lokalnym – mieszkańcami Warszawy, w tym prowadzenie poradnictwa specjalistycznego”.

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl/Account/Login do dnia 26 października 2021 roku do godz. 16.00
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych ( Ewa Pozorska, email : epozorska@um.warszawa.pl. , nr telefonu 22 443 14 81, od poniedziałku  do piątku w godz. 08–16.00 ).

Zarządzenie nr 1670/2021 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawi eołgoszenia otwartego konkursu ofert

Zarządzenie nr 1746/2021 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie powołania komisji

Zarządzenie nr 1909/2021 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników

Załączniki: