null

​​​​​​​Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, skierowanych przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku w latach 2021-2024 zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego:
Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, skierowanych przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/Account/Login do dnia 26 października 2021 roku do godz. 16.00
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych Bartłomiej Gołąb , nr telefonu 22 443 14 96, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 ).

Zarządzenie nr 1669/2021 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Zarządzenie nr 1779/2021 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie powołania komisji

Zarządzenie nr 1910/2021 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników

Załączniki: