null

Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w latach 2023-2024 oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 24.11.2023 roku do godz. 16.00.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Anna Jaźwińska, nr telefonu: 22 443 14 56, Marta Domańska – Gawryś, nr telefonu: 22 443 14 48, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 –16.00).

Zarządzenie nr 1645/2023 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Zarządzenie nr 1758/2023 Prezydenta m.st. Warszawy w sparwie powołania komisji

Zarządzenie nr 1823/2023 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników

Załączniki: