null

„Prowadzenie mieszkań typu housing first dla osób w kryzysie bezdomności”; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2021-2023 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej i wyrównywania szans tych rodzin i osób. 

Nazwa zadania konkursowego: „Prowadzenie mieszkań typu housing first dla osób w kryzysie bezdomności”

 

 

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 19 października 2021 roku do godz. 16.00.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych  Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Dorota Zawadzka, nr telefonu 22 443 29 99, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00).

Zarządzenie nr 1645/2021 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Zarządzenie nr 1700/2021 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie powołania komisji

Zarządzenie nr 1768/2021 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników

Odpowiedzi na pytania oferentów:

1. Wskazanie opisu narzędzi i metody wykorzystywanej w ramach projektu, którego trwałość ma zapewnić realizacja zadania. 

Konkurs opiera się o metodę opisaną w Poradniku „Najpierw mieszkanie w Europie” 2016. Poradnik, wydany i przetłumaczony w Polsce w 2020 r., został opracowany przez uznanych badaczy i ekspertów od lat zajmujących się metodą Najpierw Mieszkanie. Rada doradcza podręcznika uwzględniała wybitnych ekspertów z Finlandii, Dani, Portugalii, Hiszpanii, Włoch, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Belgii, z udziałem Sama Tsemberisa z USA (autora metody Najpierw Mieszkanie). Poradnik wydany przez FEANTSA stanowi kompendium wiedzy czym jest metoda Najpierw Mieszkanie i jakie są doświadczenia europejskie w zakresie jej wdrażania. Podręcznik wyznacza także cele, zasady, zakres wsparcia i sposoby ewaluacji spójne i wspólne dla różnych wdrożeń Najpierw Mieszkanie w całej Europie. M.st. Warszawa chce zagwarantować, że metoda będzie realizowana zgodnie z odpowiednimi standardami, stąd odwołanie się do ww. podręcznika. W dotychczasowym wsparciu prowadzonym  w ramach projektu europejskiego „Housing first – najpierw mieszkanie”, poradnik był podstawowym narzędziem, do którego odnosili się realizatorzy.

Zobowiązanie zachowania trwałości projektu, zobowiązuje również do stosowania tego przyjętego narzędzia. W ocenie specjalistów wdrażających metodę housing first w Polsce - nie ma w Europie bardziej odpowiedniego i szerokiego materiału pokazującego z jednej strony ramy Najpierw Mieszkanie a z drugiej strony różnorodność możliwości wdrażania tej metody. Podręcznik jest sprawdzony, przetestowany i wdrażany w różnych częściach Europy. Korzystając z podręcznika wdrażana jest  metoda Najpierw Mieszkanie w Gdańsku, Warszawie i Wrocławiu. "Model wstępny Najpierw Mieszkanie" autorstwa P. Julii Wygnańskiej jest wypracowany w ramach projektu europejskiego, prowadzonego równolegle w Warszawie przez Fundację Fundusz Współpracy. Jest on wstępnym założeniem do testowania metody housing first w Polsce. Model ostateczny, dostosowany do warunków polskich powstanie najwcześniej w 2022 r. Na obecnym etapie zespół Fundacji Fundusz Współpracy pracuje  z uczestnikami testując założenia modelu, co oznacza, że nadal wiele kwestii pozostaje do  rozstrzygnięcia (np. skład zespołu, praca z uczestnikami, przekazywaniem mieszkań).  Nie ma jeszcze sformułowanych ostatecznie wniosków i rekomendacji. Dlatego też podręcznik, czyli model wstępny nie może być traktowany jak podręcznik metody Housing first i z tego powodu nie został zastosowany w konkursie m.st. Warszawy. Oczywiście sposoby realizacji metody fousing first jak wskazano powyżej są otwarte i elastyczne, tym niemniej formułując ofertę należy kierować się szczegółami zawartymi w ogłoszeniu konkursowym. Zawarty jest tam cały zakres zadań i pełen zakres oczekiwań wobec oferentów  oraz wskazane są dwa dokumenty źródłowe: Poradnik „Najpierw mieszkanie w Europie” i „Ocena wierności programu Najpierw mieszkanie”, opracowana na podstawie narzędzia programu At Home/Chez Soi (Kanada). Komisja konkursowa oceniająca oferty będzie brała pod uwagę wyłącznie wskazania z ogłoszenia konkursowego.

2) Adresaci zadania.

Wsparcie jest adresowane do osób doświadczających długoterminowej i chronicznej bezdomności ulicznej jednocześnie z zaburzeniami psychicznymi i/lub uzależnieniami. Dodatkowo w m.st. Warszawa uczestnicy muszą posiadać ostatni meldunek w Warszawie lub Warszawa jest ich centrum życiowym.

3) Opis rezultatów projektu, którego trwałośc ma zapewnić realizacja zadania. 

Zapis w pełnym brzmieniu jest następujący: „zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa mieszkaniowego w ramach trwałości rezultatów projektu europejskiego „Housing first – najpierw mieszkanie”, chodzi więc o zachowanie stabilności i bezpieczeństwa mieszkaniowego. Do końca września 2021 r. rezultat ten został osiągnięty poprzez zapewnienie w Warszawie 10 mieszkań typu housing first oraz prowadzenie w nich wsparcia obejmującego 12 uczestników. Dodatkowo Zastępczyni Prezydenta m.st. Warszawy na wniosek Dyrektora Biura Pomocy i Projektów Społecznych podjęła decyzję o zwiększeniu puli lokali przeznaczonych na housing first z 10 do 16 mieszkań, co stanowi liczbę zbliżoną do liczby mieszkań prowadzonych w projekcie równoległym housing first (20 mieszkań w proj. Fundacji Fundusz Współpracy i BPL). Wszelkie rezultaty, cały zakres wskaźników został opisany w ogłoszeniu konkursowym i jest on otwarty tzn. oferent może zaplanować dodatkowe wskaźniki. Komisja konkursowa będzie oceniała oferty zgodnie z zakresem zdefiniowanym w ogłoszeniu konkursowym.