null

Prowadzenie 5 mieszkań dla cudzoziemców posiadających ochronę międzynarodową, przebywających na ternie m.st. Warszawy i zamierzających osiedlić się na jego terenie, konkurs przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2021-2024 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Prowadzenie 5 mieszkań dla cudzoziemców posiadających ochronę międzynarodową, przebywających na ternie m.st. Warszawy i zamierzających osiedlić się na jego terenie.

Cel zadania: Zwiększenie stopnia integracji społecznej cudzoziemców, ze szczególnym uwzględnieniem obywateli Białorusi zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl/Account/Login do dnia 15 października 2021 roku do godz. 16.00

Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.

Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Ewa Pozorska nr telefonu 22 443 14 81, e-mail: epozorska@um.warszawa.pl, w godz. 8.00–16.00).

 

Zarządzenie nr 1636/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 24 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Zarządzenie nr 1743/2021 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie powołania komisji

Zarządzenie nr 1912/2021 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników

 

Załączniki: