null

Zapewnienie oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2021-2024 zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w m.st. Warszawie oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Zapewnienie oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Cel zadania: Zwiększenie dostępności do kompleksowej oferty pomocy specjalistycznej dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie oraz efektywności systemu wsparcia dla tych osób i ich rodzin.

 

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl  do dnia 15.10.2021 roku do godz. 16.00.

Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.

Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Anna Jaźwińska, nr telefonu 22 443 14 56, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–15.00).

Zarządzenie nr 1633/2021 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 24 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Zarządzenie nr 1699/2021 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie powołania komisji

Zarządzenie nr 1939/2021 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników

Załączniki: