null

„Prowadzenie mieszkania treningowego dla osób z niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnością sprzężoną i całościowymi zaburzeniami rozwoju – z miejscem interwencyjnym”; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Prezydenta m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2023-2024 zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz zaprasza
do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: „Prowadzenie mieszkania treningowego dla osób z niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnością sprzężoną i całościowymi zaburzeniami rozwoju – z miejscem interwencyjnym”

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/ do dnia 14.11.2023 roku do godz. 15:00.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do BPiPS podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Małgorzata Smolińska, nr telefonu 22 44 31 462, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00).

Zarządzenie nr 1597/2023 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłsozenia otwartego konkursu ofert

Zarządzenir nr 1796/2023 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie unieważnienia otwartego kokursu ofert

Załączniki: