null

Prowadzenie klubów dla rodzin z dziećmi w wieku 0-6 lat, mieszkających na obszarach rewitalizowanych dzielnic Praga-Północ, Praga-Południe i Targówek m.st. Warszawy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach realizację w latach 2023-2025 zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Prowadzenie klubów dla rodzin z dziećmi w wieku 0-6 lat, mieszkających na obszarach rewitalizowanych dzielnic Praga-Północ, Praga-Południe i Targówek m.st. Warszawy

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 15.11.2023 roku do godz. 15.00.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Emilia Samsel, nr telefonu 22 443 29 85, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00).

Zarzadzenie nr 1596/2023 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Zarządzenie nr 1653/2023 Prezydenta m.st. Warszawyw s prawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie nr 1768/2023 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Załączniki: