null

„Aktywność Młodego Warszawiaka”; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Sportu i Rekreacji

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2021-2022 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz zaprasza do składania ofert.

 

Nazwa zadania konkursowego: „Aktywność Młodego Warszawiaka”.

 

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do 30 września 2021 roku do godz. 16.00.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych w zakresie zadania konkursowego:
 1. Katarzyna SZYMAŃSKA – STUŁKA             – pok. 1121,       tel. 22 44-324-87
 2. Marcin NOWOCIEŃ                                        - pok. 1139,         tel. 22 44-324-74
 3. Katarzyna TWARDOWSKA                           - pok. 1139,         tel. 22 44-324-82
 4. Katarzyna KLIMEK                                           - pok. 1139,         tel. 22 44-324-70
 5. Karolina ZOWCZAK                                         - pok. 1139,         tel. 22 44-324-67
 6. Katarzyna NOWAK                                          - pok. 1139,         tel. 22 44-324-73
 7. Marcin ZIENKIEWICZ                                      - pok. 1139,        tel. 22 44-324-88

w zakresie kompletności i prawidłowości wymaganej dokumentacji (ocena formalna):

 1. Katarzyna TWARDOWSKA                           - pok. 1139,         tel. 22 44-324-82
 2. Katarzyna KLIMEK                                           - pok. 1139,         tel. 22 44-324-70
 3. Karolina ZOWCZAK                                         - pok. 1139,         tel. 22 44-324-67
 4. Katarzyna NOWAK                                          - pok. 1139,         tel. 22 44-324-73
 5. Marcin ZIENKIEWICZ                                      - pok. 1139,        tel. 22 44-324-88

od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 15:00

 

Zarzadzenie nr 1588/2021 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Zarządzenie nr 1618/2021 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie powołania komisji

Zarządzenie nr 1728/2021 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników

Załączniki: