null

Organizacja i zapewnienie schronienia w formie mieszkań oraz wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności i obywateli Ukrainy, którzy opuścili terytorium tego państwa w związku z konfliktem zbrojnym; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2022-2024 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Organizacja i zapewnienie schronienia w formie mieszkań oraz wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności i obywateli Ukrainy, którzy opuścili terytorium tego państwa w związku z konfliktem zbrojnym.

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl/Account/Login do dnia 4 listopada 2022 r. do godz. 16:00
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Beata Szczepaniak-Bądyra tel. 443 14 69, bszczepaniak@um.warszawa.pl).

Zarzadzenie nr 1574/2022 Prezydenta m.st. Warszawy 

Zarządzenie nr 1663/2022 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie powołania komisji

Zarządzenie nr 1734/2022 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników

Załączniki: