null

Realizacja działań na rzecz tworzenia miasta dostępnego dla osób niewidomych i słabowidzących; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2023-2026 zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Nazwa zadania konkursowego: Realizacja działań na rzecz tworzenia miasta dostępnego dla osób niewidomych i słabowidzących

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 9 listopada 2023 roku do godz. 15.00
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Katarzyna Duniec, nr telefonu 22 443 14 54, od poniedziałku do piątku w godz. 8.30–15.30).

Zarządzenie nr 1569/2023 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Zarządzenie nr 1761/2023 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników

Załączniki: