null

Akademia rzeczników zmian 3.0; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez centrum Komunikacji Społecznej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2021-2022 zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w latach 2021-2022 oraz zaprasza do składania ofert.

 

Nazwa zadania konkursowego: Akademia rzeczników zmian 3.0

 

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 22.09.2021 roku do godz. 16.00
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Anna Cieśla, nr telefonu 22 443 34 18, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–15.00).

Zarządzenie nr 1560/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 1 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Zarządzenie nr 1749/2021 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników

Załączniki: