null

Realizacja programu edukacyjno – informacyjnego z zakresu przeciwdziałania narkomanii na terenie m.st. Warszawy; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2021-2023 zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w m.st. Warszawie oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowegoRealizacja programu edukacyjno – informacyjnego z zakresu przeciwdziałania narkomanii na terenie m.st. Warszawy

 

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 15.09.2021 roku do godz. 16.00.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych Agnieszka Dobija -Nowak nr telefonu 22 443 14 51, Ilona Borówek nr telefonu 22 443 14 61, od poniedziałku do piątku w godz. 8-16

Zarządzenie nr 1531/2021 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Zarządzenie nr 1530/2021 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie nr 1760/2021 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie unieważnienia konkursu

Załączniki: