null

Realizacja programu edukacyjno – informacyjnego dla kobiet w ciąży lub planujących ciążę z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie m.st. Warszawy - pilotaż; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2022-2023 zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w m.st. Warszawie oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Realizacja programu edukacyjno – informacyjnego dla kobiet w ciąży lub planujących ciążę z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie m.st. Warszawy - pilotaż.

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 17.10.2022 roku do godz. 16.00.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (p. Wiktor Niziołek nr telefonu 22 443 14 47, od poniedziałku do piątku w godz. 8-16).

Zarzadzenie nr 1499/2022 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert